1. Registrácia chovu (farmy)

  • Stiahnite, vytlačte a vyplňte predpísané tlačivo: Registrácia chovu
  • S vyplneným tlačivom „Registrácia chovu“ je potrebné navštíviť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá začne vykonávať schvaľovací proces a ak chov spĺňa požiadavky, RVPS potvrdí tlačivo „Registrácia chovu“.
  • Riadne vyplnené, podpísané a veterinárnym inšpektorom potvrdené tlačivo „Registrácia chovu“ zašlite poštou na adresu Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline.
  • Po doručení správne vyplneného tlačiva „Registrácia chovu“ na pracovisku CEHZ bude chovu vystavený certifikát „Register farmy“, ktorý bude následne zaslaný na adresu chovateľa. Chovateľovi je pridelené registračné číslo farmy (šesťmiestny kód), ktoré je vyznačené na vystavenom certifikáte. Na základe tohto certifikátu získava chovateľ oprávnenie prevádzkovať chov jednotlivých druhov hospodárskych zvierat s následnou registráciou konkrétnych hospodárskych zvierat.

2. Registrácia zvierat

  • Pred prvotným hlásením zvierat do CEHZ musia byť zvieratá riadne označené – identifikovateľné. Na trvalú identifikáciu slúžia plastové ušné značky. Distribúciu a predaj ušných značiek zabezpečujú príslušné regionálne strediská PS SR, š.p.
  • Potrebné informácie ako registrovať jednotlivé druhy hospodárskych zvierat, aké tlačivo na prvotnú registráciu a premiestnenie zvierat použiť a čo je povinnosťou chovateľa nájdete na stránkach CEHZ prípadne sa môžete informovať na najbližšom regionálnom stredisku PS SR, š.p. , alebo telefonickým a mailovým kontaktom na pracovisku CEHZ.

Farmárom odporúčame online prístup do databázy CEHZ prostredníctvom aplikácie Prístup farmára.
Na vedenie individuálneho registra v elektronickej forme a následné vytvorenie hlásenia ponúkajú PS SR, š.p. program Winreg.
Bližšie informácie o programe, jeho zakúpení a inštalácii Vám poskytnú regionálne strediská PS SR.

Stiahnuť

Postup registrácie farmára a jeho zvierat v systéme CEHZ

Stiahnuť