Doškolovacie pracovisko

Doškoľovacie pracovisko Plemenárskych služieb SR, š.p. v Účelovom plemenárskom zariadení Nitra má Ministerstvom školstva SR akreditované nasledovné vzdelávacie aktivity: 1213/2018/104/1-3 a 1213/2016/46/1

Modul – Hodnotiteľ hovädzieho dobytka
Modul – Hodnotiteľ ošípaných
Modul – Hodnotiteľ oviec a kôz
Modul – Hodnotiteľ hydiny a liahní
Modul – Hodnotiteľ králikov a kožušinových zvierat
Modul – Hodnotiteľ koní

Modul – Inseminácia hovädzieho dobytka
Modul – Inseminácia ošípaných, oviec a kôz
Modul – Inseminácia včelích matiek
Modul – Odber spermy a jej spracovanie na inseminačnej stanici
Modul – Inseminácia koní

Modul – Plemenársky pracovník
Modul – Nové metódy a legislatíva v kontrole úžitkovosti hospodárskych zvierat

akreditácia č. 1213/2016/46/1

Registrácia

KURZ OVLÁDANIA PLEMENÁRSKYCH PROGRAMOV - Winreg

Kurz sa uskutoční v budove Plemenárskych služieb SR š.p., ÚPZ Nitra, Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky
10.3.2019 (utorok) o 9.00 hod – maximálny počet osôb 10

Registrácia

Doškoľovacie pracovisko uskutočňuje aj kurzy ovládania plemenárskych programov a to:

Na základe schváleného harmonogramu vzdelávacích aktivít si Vás dovoľujeme upozorniť na nové počítačové programy v rámci Plemenárskych služieb SR, š.p., ktoré sú dostupné na stránke www.pssr.sk a to:

Plemenársky informačný systém (PLIS) – Informácie z kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz v Slovenskej republike. Aktuálne výsledky z rozborov pre chovateľa, štatistické informácie pre odborníkov a manažérov.

Vedenie centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) – Informácie z centrálnej evidencie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a bežcov. Aktuálne údaje o stave a premiestneniach hospodárskych zvierat na chovoch v Slovenskej republike. Program Winreg pre elektronické vedenie CEHZ

Pre informácie o aktuálnych kurzoch kontaktujte: Ing. Lenka Mlyneková, PhD., 0905 700 951, lenkamlynekova@pssr.sk

Informácie o kurzoch inseminačných technikov pre:

  • chovateľov hospodárskych zvierat
  • inseminačné spoločnosti
  • zväzy chovateľov hospod. zvierat