Individuálny register koňovitých zvierat v chove, ktorý slúži na registráciu zmien v chove, nezasiela sa do CEHZ

Aktuálne kódy a názvy plemien, krajín, udalostí a ostatné čísleníky potrebné k vedeniu centrálnej evidencie nájdete vo Voľnom prístupe k dátam CEHZ v časti Základné číselníky na www.cehz.sk.