Elektronický prístup farmára do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
 • Prístup farmára do databázy CEHZ umožňuje užívateľovi bez problémov vyhľadávať požadované informácie týkajúce sa jeho fariem a zvierat. Tiež poskytuje základné informácie o ostatných farmách a zvieratách.
 • Umožňuje posielanie vopred pripravených hlásení zmien a dokladov o premiestnení do CEHZ (formát xml).
 • Dáva prehľad o hláseniach zaslaných užívateľom elektronicky alebo poštou a ich stave spracovania.
 • Poskytuje možnosť potvrdzovania elektronicky zaslaných dokladov o premiestnení druhou stranou.
 • Zvyšuje bezpečnosť dodatočnou autentifikáciou pomocou GRID karty - pri posielaní, mazaní a potvrdzovaní hlásení a dokladov o premiestnení zasielaných elektronicky cez túto aplikáciu.
 • Ponúka aj prehľad číselníkov potrebných pre prácu chovateľa a evidenciu zvierat v CEHZ.
Ako získať prístupové meno a heslo?
  - vaše meno a priezvisko
  - presná poštová adresa
  - kontakt (napr. telefón, e-mail)
  - čísla vašich fariem, na ktoré požadujete prístup
  - IČO (r.č. ak ide o fyzickú osobu)
 • poslať žiadosť o pridelenie prístupu farmára do databázy CEHZ na adresu CEHZ

Spustiť prístup farmára

meno a priezvisko: e-mailová adresa: chcem dostávať aktuality